Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT Ank Harms, psychotherapeut

Drs. J.C.M. Harms, psychotherapeut gevestigd te Edam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51623595, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe drs. J.C.M Harms met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie drs. J.C.M Harms  persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van drs. J.C.M Harms;
 3. deelnemers aan bijeenkomsten van; drs. J.C.M Harms
 4. alle overige personen die met drs. J.C.M Harms contact opnemen of van wie persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 • Verwerking van persoonsgegevens

Drs. J.C.M Harms verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of  andere kanalen) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • Doeleinden verwerking 

Drs. J.C.M Harms verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • Rechtsgrond

Drs. J.C.M Harms verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 • Verwerkers

 Drs. J.C.M Harms kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Drs. J.C.M Harms persoonsgegevens verwerken. Drs. J.C.M Harms sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 • Persoonsgegevens delen met derden

Drs. J.C.M Harms deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Drs. J.C.M Harms deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 • Doorgifte buiten de EER 

Drs. J.C.M Harms geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Drs. J.C.M Harms ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 • Bewaren van gegevens

Drs. J.C.M Harms bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Drs. J.C.M Harms hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 • Wijzigingen privacystatement

Drs. J.C.M Harms kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van drs. J.C.M Harms gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Drs. J.C.M Harms te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met A. Harms door een e-mailbericht te sturen naar jcm.harms@planet.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Drs. J.C.M Harms persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met A. Harms door een e-mailbericht te sturen naar jcm.harms@planet.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).