Kosten en vergoedingen

Ziektekostenverzekering

Mijn praktijk heeft contracten met alle verzekeringen. Indien u een verwijzing heeft van uw huisarts  en verwezen wordt wegens een stoornis die voldoet aan de DSM V wordt uw behandeling 100% vergoed uit de basisverzekering. Bij sommige verzekeraars heb ik te maken met een omzetplafond.

Psychologische hulp wordt verrekend met uw eigen risico. De hoogte van dit bedrag verschilt per jaar. Informeer bij uw zorgverzekeraar.

Behandeltarieven 2022

  • Tarieven
    De tarieven voor behandeling  in de BGGZ en de SGGZ worden vastgesteld door de NZA, bij declaratie bij uw zorgverzekeraar wordt een percentage van dit tarief aan mij uitbetaald.

Tarief Overig (zorg)product

Een aantal klachten en stoornissen valt niet onder de basisverzekering, dit geldt voor de aanpassingsstoornis, relatieproblemen en arbeidsgerelateerde problematiek. Bij sommige verzekeraars wordt dit wel vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen.  Is dit niet het geval, dan betaalt u zelf de kosten of soms wil uw werkgever hierin ondersteunen. Een  verwijzing van uw huisarts is dan niet noodzakelijk.
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2024: € 131,82 per sessie.

In mijn praktijk is dat 120 euro per sessie van 45 minuten (15 minuten administratietijd).

Voorwaarden en tarief no-show:

Het tarief voor no-show is: € 50,00 per gemiste afspraak.

Algemene Betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.